Home » เมตตากรณียสูตร – ฝึกหัดสวด เมตตาใหญ่ (7) ชุดเต็ม

เมตตากรณียสูตร – ฝึกหัดสวด เมตตาใหญ่ (7) ชุดเต็ม

by adminsotailoc

คุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เมตตากรณียสูตร หน้านี้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฝึกหัดสวด เมตตาใหญ่ (7) ชุดเต็ม

ฝึกหัดสวด เมตตาใหญ่ (7) ชุดเต็ม|ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุด

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

คุณเห็นวิดีโอ ฝึกหัดสวด เมตตาใหญ่ (7) ชุดเต็ม หรือไม่? หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ เมตตากรณียสูตร โปรด ดู https://sotailoc.com/buddhism/.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมตตากรณียสูตร

ฝึกหัดสวด เมตตาใหญ่ (7) ชุดเต็ม

วิดีโอนี้ใช้เป็นสื่อการสอนเท่านั้น ไม่มีโฆษณา และสร้างรายได้ คำถามเพื่อเมตตามหานิยม Ewamme Sutang ดิกัสสะ อาราเมะ. ตฏฺฏระ โก ภะคะวะ ภิกขุ อมันสี ภิกฺขาโวติ. ตาตะโวคา เมตตายะ ภิกฺขเว เจโทวิมุตติยะ อาเสวิตยา ภะหุลิกตยะ ญาณิกาตยะ วัฏกตกะตยะ อนุตถิตยะ ปริจิตตยะ สุสะ มารัตยา เอกตะสานิสา ปาติกัมขา. คาตาเมะ เอกาตะ. สุขา สุปาติ สุขา ปฏิพุชชาติ ณ ปปะกัง สุปินาง ปัสสาตี มนัสสนันท์. ธ ปิโย โหติ, อมะนุสสนัง ปิโย โหติ, เทวตะ รคันติ, นัสสะ อักกิ วะ วิสัง วะ สัตตัง วะ กามติ, ตุวาตัง จิตตัง สมถิยาติ, มุกคาวันโน วิปปะสิฏะติ, อะสมุลโฺโห กะลัง กะโรตี, อุตตริง อัปปาติวิจจันโต พะระมะโลกุปะโก โหติ. เมตตายะ ภิกฺขวี เจโตวิมุตติยะ อาเสวิตยา ภะหุลิกตยะ ยะนี กัตยะ วิตตะยะ อนุตธยา ปริจิตตยะ สุสมมะรัตยา อิเม เอกตะสณี สังสะปาฏิกังขา. อัฐถิ อโนติโส ภรณะ เมตตาเจโตวิมุตติ. อัตถิ โอถิโส ภรณะ เมตตาเจโตวิมุตติ. อรรถ ฐิสา ภรณะ เมตตาเจโตวิมุตติ. กติหกาเรหิ อโนติโส ภรณะ เมตตาเจโตวิมุตติ. กติหกาเรหิ โอถิโส ภรณะ เมตตาเจโตวิมุตติ. กะติ หะ กะเรหิ ทิสะ ปราณ เมตตา เจโต วิมุตติ. ปัญจหกะเรหิ อโนติโส ภรณะ เมตตเชโตวิมุตติ. สัตหกาเรหิ โอติโส ภรณะ เมตตาเจโตวิมุตติ. ตสะคาเรหิ ดิศ ภระนะ เมตตาเชโตวิมุตติ. ๑. การแผ่เมตตาโดยไม่ระบุผู้รับ ๕ ประเภท คือ กะตะเมหิ ปัญจกะเรหิ อโนติโส ภารนะ เมตตาเจโตวิมุตติ 1) เสปเป สัตตา เอเวรา อัปยา ปัจจะะ อนิฆะ สุกี้ อัตนัง ปริหารันตุ 2) สัปปะ ปานะ เอเวรา อัปยา ปัจจะะ อนิฆะ สุกี้ อัตตานัง ปะ ริฮารันตุ. 3) เสปเป ภูตา เอเวรา อะปิยะปัจจา อนิกา สุกี้ อัตนัง ปริหารันตุ. อนิกา สุขี อัตตํํ ปริหารันตุ ๕) สัพเพ อัตตาภะวะปารยปันนา เวรา อัปปายปัจจา อนิกา สุขี อัตนัง ปริหรันทุติ. อิเมหิ ปัญจกาเรหิ อะโนติโส ปาราณา เมตตาเจโตวิมุตติ. ๒. ให้ความเมตตาแก่ผู้รับโดยเฉพาะ ๗ ประเภท คือ กะตะเมหิ สัตตากาเรหิ โอดิสโส ภราณา เมตตาวิมุตติ ๑) สัพพะ อิตฺถิโย เวรา อุพยปัชชะ อนิฆะ สุขี อัตนัง ปริหรันตุ อัตตะนัง ปริหารันตุ. 3) สัปปะ อริยะอเวรา อัป๎ยปัชชา อนิกา สุกิ อัตนัง ปริหารันตุ 4) สัปเป อนาริยะ เวรา อัพ๎ ยาปัจจะ อนิกา สุขี อัตนัง ปริหารันตุ 5) สัปปะ เทวะ อะเวรา ap๎yapajcha อนิฆะ สุกี้ ตทานัง ปะริกา สัปปะรฺเท มะ) สุกี้ อัทธนัง ปริหารันทุติ. อิเมหิ สัตตหกะเรหิ โอธิโส ภรณะ เมตตาเจโตวิมุตติ. ๓. การแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งปวงในทิศ ๑๐ (๑) การแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั้งปวงในทิศทั้ง ๑๐ คือ คะตะเมหิ ทสะคะเรหิ ทิส ปาราณา เมตตา เจตวิมุตติ. 1) สัปเป ปุรัตติมายา disaya satta avera ap๎yapajcha anikha suki attanang pariharantu 2) สัพเพ ปัจจมายา disaya satta avera upyaphajja anigha sukhi attanang pariharantu 3) sappe uttaraya disaya สัตตาอะเวราอัปชาตอักตาอักตา อนิฆะ สุกี้ อัตนัง ปริหารันตุ 6) สัปปะ ปัจจมายะ อนุธิสย สัตตา ปาเอเวรา อัพ สัพเพ ทัคคินายา อนุติษยา สัตตา อาเวรา อัปยปจจะ อนิกา สุขี อัตตานัม ปริหารันตุ 9) สัปปะ หัตติมายา ดิ ซาย สัตตา อะเวรา อายะพัชชา อะนิฆะริวะ ปะริยะ ) อิเมหิ ทสะคาเรหิ อโนติโส ภรณะ เมตตาเจโตวิมุตติ. ..

หวังว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เมตตากรณียสูตร ในบทความนี้ มีประโยชน์สำหรับคุณ

ขอแสดงความนับถือ!

0 comment

Related Articles

Leave a Comment